ท่องเที่ยวประจำปี 2562 จังหวัดราชบุรี

ทางบริษัท เวลที้ไซน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี

ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562

ซึ่งได้พาพนักงานไปเสริมสร้างความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะ และพักผ่อน ณ จังหวัดราชบุรี

ภาพความประทับใจ