ท่องเที่ยวประจำปี 2562

ท่องเที่ยวประจำปี 2562 จังหวัดราชบุรี ทางบริษัท เวลที้ไซน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ซึ่งได้พาพนักงานไปเสริมสร้างความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะ และพักผ่อน ณ จังหวัดราชบุรี jQuery(document).ready(function ($) { if( typeof jQuery('.ult-carousel-1886513348666d42aaf329c').slick == "function"){ $('.ult-carousel-1886513348666d42aaf329c').slick({dots: true,autoplay: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:3,slidesToShow:3,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: true,pauseOnFocus: false,responsive: [ { breakpoint: 1026, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, } }, { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow:…