ท่องเที่ยวประจำปี 2562

ท่องเที่ยวประจำปี 2562 จังหวัดราชบุรี ทางบริษัท เวลที้ไซน์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2562 ซึ่งได้พาพนักงานไปเสริมสร้างความสุข ความสามัคคีในหมู่คณะ และพักผ่อน ณ จังหวัดราชบุรี jQuery(document).ready(function ($) { if( typeof jQuery('.ult-carousel-5135032165c40c28ecbace').slick == "function"){ $('.ult-carousel-5135032165c40c28ecbace').slick({dots: true,autoplay: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:3,slidesToShow:3,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: true,responsive: [ { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, } }, { breakpoint: 769, settings: { slidesToShow: 3,…

SEA-ARMOR-MEETING-2018

ภาพบรรยากาศภายในงานประชุม jQuery(document).ready(function ($) { if( typeof jQuery('.ult-carousel-4496244845c40c28ed49cd').slick == "function"){ $('.ult-carousel-4496244845c40c28ed49cd').slick({dots: true,autoplay: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:3,slidesToShow:3,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: true,responsive: [ { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, } }, { breakpoint: 769, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3 } }, { breakpoint: 481, settings: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 2 }…

งาน INTERMACH ปี 2018

jQuery(document).ready(function ($) { if( typeof jQuery('.ult-carousel-2569400775c40c28edb700').slick == "function"){ $('.ult-carousel-2569400775c40c28edb700').slick({dots: true,autoplay: true,autoplaySpeed: 5000,speed: 300,infinite: true,arrows: true,nextArrow: '',prevArrow: '',slidesToScroll:3,slidesToShow:3,swipe: true,draggable: true,touchMove: true,pauseOnHover: true,responsive: [ { breakpoint: 1025, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, } }, { breakpoint: 769, settings: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3 } }, { breakpoint: 481, settings: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 2 } }…